Ďakovný list

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne so sídlom na ul. Priateľstva 2, organizovalo  dňa 19.12.2018 verejnú dobročinnú zbierku na pomoc klientom Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých pod názvom: Adventný koncert  „Harang csendül“. Výnos zbierky je určený na rozvoj sociálnych služieb – skvalitnenie života prijímateľov sociálnych služieb v zariadení.

 

Výnos zbierky bol poukázaný na účet združenia v Slovenskej sporiteľni a bude použitý v súlade s predmetom zbierky.

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspešnej realizácii zbierky, v rámci, ktorej sme vyzbierali sumu  923,84 €.

Mimoriadne poďakovanie patrí pánovi primátorovi, Mgr. Béla Keszeghovi, Rák Viktórii, Róbertovi Lakatosovi a sláčikovému kvartetu Belicza za podporu ušľachtilej veci.

Prejavom svojej solidarity, ušľachtilosti a podpory ste pomohli naplniť poslanie združenia.

 

 

         Výnos zo zbierky, ako aj ostatné podrobnosti o zbierke nájdete na www.zpmpkn.sk

 

Prajeme Vám veľa osobných i pracovných úspechov a otvorené srdce pre ľudí, ktorí Vás potrebujú.

 

ĎAKUJEME!