Dostupné verejné služby v nitrinskom kraji

Odkaz na: Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK
https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/zariadenia-socialnych-sluzieb-v-zriadovatelskej-posobnosti-nsk
Odkaz na: verejný a neverejný poskytovatelia sociálnych služieb – DOK.
https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/adresar-verejnych-a-neverejnych-poskytovatelov

  • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne, Pevnostný rad 14; Viac tu: http://www.cpppap-komarno.sk/kontakt/
  • SÚKROMNÁÁ SPOJENÁ ŠKOLA s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola a Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom; Regionálne edukačno-sociálne centrum; Pod Kopcom 75, 940 01 Nové Zámky
  • Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Košická 8 , 945 01 Komárno
  • Spojená škola, Hradná 7, 945 01 Komárno – Špeciálna základná škola s materskou školou Hradná 7, Komárno a Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení Železničná 13, Komárno
  • Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, org. zložka Komárno; Pevnostný rad 14, 945 01 Komárno, kontakt: 0905/387 090 Kajanová Alena