Vitajte na našich stránkach

Ďakujeme, že podporujete naše ciele prostredníctvom poukázania 2% z Vašich daní!

Poďakovanie

Vedenie Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne sa chce touto cestou poďakovať v mene svojom i v mene prijímateľov sociálnych služieb Domova sociálnych služieb, súkromným osobám, právnickým osobám, firmám a organizáciám, ktorí finančne i vecnými darmi v roku 2019, prispeli ku skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb.

Vaše vecné dary a sponzorské prostriedky boli použité  na skrášlenie a zútulnenie prostredia DSS a mnohé pomôcky na kreatívnu tvorbu a podporu zdravia a pohybu  prijímateľov.

Zároveň by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nám  darovali  2% z dane.

Pevne veríme, že Vašu priazeň si zachováme aj naďalej a že na našej činnosti uvidíte ovocie svojho daru. 

Za príspevky srdečne ďakujeme:

Mestský úrad v  Komárne

Obec Iža

Spoločnosť REAL-K, s.r.o., Ing. Ladislav Mészáros

Lekáreň ALBA-ALBAKOM, s.r.o. pod vedením  doc. MUDr. Czirfusa, Csc.m.prof.

Rehabilitačné stredisko RE-MED, s.r.o.  v Komárne

MUDr. Gizela Stanková

KOMVak – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

GAMOTA, výrobné družstvo 

E- ZIRO s.r.o., Palárikovo 

Medzičilizie, a.s. 

Poľnohospodárske družstvo Zlatná na Ostrove 

W.A.G. Payment solutions, a.s.

Regionálne osvetovém stredisko v Komárne

Motorkársky klub Children of heaven,

Rodina Riečičiarová, Komárno

Rodina Záhoranová, Komárno

Rodina Cuperová

SUPER SCHOPNOSTI

4. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami…

je projekt Regionálneho osvetového strediska v Komárne, zameraný na podporu spolupráce a inklúzie znevýhodnenej skupiny mentálne a zdravotne postihnutých prvkami arteterapie, tanečnej terapie a spoločných tvorivých aktivít. 

Počas týždňa 11. – 15. novembra 2019 budú prebiehať tvorivé dielne zamerané na keramiku, pedig, mydlá a jeden deň venujeme kamere. 

V piatok 15.11.2019 o 17:00 Vás srdečne pozývame na záverečné vyhodnotenie projektu do Domu Matice slovenskej v Komárne. Predvedieme Vám netradičné tanečné vystúpenie. Z hotových diel a fotografií otvoríme výstavu, ktorá potrvá do polovice decembra.

Malým koncertom podporí naše podujatie aj Robo Opatovský, ktorý svojím spoločným vystúpením s klientmi zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím nádherne akciu spestrí. 

Cieľom projektu je pomocou umeleckých tvorivých dielní spojiť verejnosť s klientmi ZPMP, ponúknuť im možnosť sebarealizácie.

Vstup je voľný!

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne a Galéria Limes Vás pozývajú na otvorenie 24. ročníka súťažnej prehliadky prác ľudí s mentálnym postihnutím: „Výtvarný salón ZPMP 2019“

Poďakovanie

My všetci – členovia Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, klienti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Komárne, ako aj pracovníci zariadenia vyslovujeme úprimné poďakovanie pánu primátorovi Ing. László Stubendekovi, viceprimátorom a poslancom mestského zastupiteľstva za ich angažovanosť, prejavenú dôveru a ochotu pomáhať počas celého funkčného obdobia, ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím. Svojim pozitívnym prístupom k problémom nášho občianskeho združenia sa zaslúžili o zlepšenie života ľudí inak obdarených a ich rodín.
Ešte raz ďakujeme a prajeme veľa osobných a pracovných úspechov.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne ďakuje Regionálnemu osvetovému stredisku v Komárne, ktoré každoročne predkladá projekt na spoluprácu. Projekt „ Týždeň kultúry – na ceste s nami bol realizovaný z finančných prostriedkov MPSVaR SR a ďalší projekt s názvom „Kreatívne bez bariér“ bol realizovaný za podpory MÚ Komárno. Projekty predstavoval aktivity a záujmovú činnosť pre našich klientov počas celého roka 2018.

Slávnostné ukončenie spolupráce bolo 9.11.2018, usporiadaním kultúrneho programu v priestoroch Matice Slovenskej v Komárne.
Za úspešný priebeh programu ďakujeme odborným garantom, p. Andrei Hodekovej, PaeDr. Beate Dobay, Phd., a PaeDr. Jurajovi Svitekovi, korí pracovali s klientmi nášho zariadenia a pripravili pre nás všetkých krásny kultúrny zážitok.

Osobitná vďaka a úcta patrí pánu primátorovi Mgr. Keszeghovi, pánu generálnemu riaditeľovi spoločnosti KOMVAK, Mgr. Rumanovi, ktorí svojou účasťou na kultúrnom programe prejavili svoj hlboký záujem o ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Svojou prítomnosťou vyjadrili pochopenie a ochotu poznať úskalia života ľudí s hendikepom a byť nápomocní pri prekonávaní ťažkostí, s ktorými klienti nášho zariadenia musia vedieť žiť. Poďakovanie a úcta patrí všetkým vzácnym ľuďom, ktorí svojou účasťou na kultúrnom programe prejavili záujem o ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a ocenili ich schopnosť bojovať s nepriazňou osudu.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím si dovoľuje touto cestou pogratulovať pánu primátorovi Mgr. Béla Keszeghovi a poslancom mestskej samosprávy ku volebnému úspechu. Poslancom mestského zastupiteľstva patrí náš obdiv a vďaka za podporu a skutočný záujem o poskytované sociálne služby a klientov nášho zariadenia hneď od prvých dní ich funkčného obdobia.

Vážení pán primátor, vážení poslanci!

Prajeme Vám všetkým veľa dobrých rozhodnutí pri Vašej ušľachtilej činnosti v prospech všetkých občanov nášho mesta.

Aktuality – Užitočné informácie v čase karantény