Podmienky prijatia do DSS

Prijímanie klientov do zariadenia prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so smernicou nitrianského samosprávneho kraja, ktorá upravuje postup prijímania občanov do zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti.

V DSS sa poskytujú sociálne služby fyzickej osobe:

  • ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách  ambulantnou formou v sídle DSS na ulici Priateľstva 2, 945 01 Komárno.O odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb rozhoduje príslušný vyšší územný celok.

K tomu, aby sa žiadateľ o sociálnu službu mohol stať klientom DSS je potrebné:

1. Dôsledne vyplniť tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a doložiť k nej prílohy. Tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ vypĺňa a potvrdzuje obvodný lekár.

2. Zaslať vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami na príslušný VÚC podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu občan s trvalým pobytom v územnom obvode nitrianskeho kraja sa podáva na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja spolu s fotokópiou občianskeho preukazu. Tlačivo žiadosti o posúdenie sa nachádza TU prípadne si ho občan môže prevziať osobne na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, Nitra, číslo dverí 014 alebo vo vybranom zariadení sociálnych služieb. Poradenstvo pred podaním žiadosti o posúdenie poskytuje Odbor sociálnych vecí ÚNSK na tel. č. 037/6922928, 037/6922958, 037/6922989, 037/6922995 alebo na čísle dverí 014. Poradenstvo môže poskytnúť aj naše zariadenie sociálnych služieb.

3. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia samosprávneho kraja o odkázanosti občana na sociálnu službu, občan doručí Nitrianskemu samosprávnemu kraju písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ktorá musí obsahovať:

  • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej trvalého pobytu,
  • názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby, ktoré si osoba odkázaná na sociálnu službu vybrala,
  • druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
  • predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,
  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané Nitrianskym samosprávnym krajom.

Občan túto žiadosť doručí osobne alebo poštou na Oddelenie sociálnej pomoci Odboru sociálnych vecí ÚNSK, číslo dverí 004.

Nitriansky samosprávny kraj vo verejnom záujme zabezpečí poskytovanie sociálnej služby tak, že požiada budúceho poskytovateľa sociálnej služby formou „Objednávky“ o poskytovanie sociálnej služby pre konkrétneho občana odkázaného na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy. Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby sa uskutoční v termíne podľa podania žiadosti do evidencie žiadostí vedenej na Odbore sociálnych vecí ÚNSK. Evidencia žiadostí je vedená chronologicky podľa dátumu prijatia žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby občanovi odkázanému na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy.

(Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podáva fyzická osoba, ktorá je žiadateľom. V prípade, ak pre svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, podáva ju na základe plnomocenstva iná fyzická osoba podľa § 31 až 33b Občianskeho zákonníka.)

4. Následne sa so zariadením spíše „ Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb“. Žiadosť môžete doručiť osobne do kancelárie DSS na ulici Priateľstva 2, 945 01 Komárno. Bližšie informácie o tom, ako postupovať pri podávaní žiadostí o umiestnenie do DSS Vám poskytne: Mgr. Mária Múčková – štatutárny zástupca, Mgr. Iveta Šoókiová – riaditeľ prevádzky a sociálny pracovník. Doručenú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby DSS posúdi a rozhodne v zmysle uvedených právnych predpisov. Ďalší postup prijatia klienta závisí od toho či je v danom čase v zariadení voľné miesto, alebo je kapacita plne obsadená. V prípade ak sú v zariadení všetky miesta obsadené bude žiadosť zaradená do poradovníka čakateľov.