Personálne podmienky: III. oblasť

III. OBLASŤ

PERSONÁLNE PODMIENKY

3.1 Kritérium: Vypracovanie štruktúry a počtu pracovných miest, kvalifikačných predpokladov na ich plnenie v súlade s §84 s určením štruktúry, povinností a kompetencií jednotlivých zamestnancov, počet zamestnancov je primeraný počtu prijímateľov sociálnych služieb a ich potrebám

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovanú štruktúru zamestnancov a počet pracovných miest, ktorá zodpovedá definovanej strategickej vízii, poslaniu a cieľom organizácie a aktuálnemu počtu prijímateľov sociálnych služieb. Kvalifikačné požiadavky na zamestnancov, povinnosti a kompetencie musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zabezpečením napĺňania individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb.

Poskytovateľ sociálnych služieb má vytvorené podmienky na individuálnu spoluprácu s prijímateľmi sociálnych služieb, neprekračuje maximálny počet prijímateľov sociálnych služieb na jedného odborného zamestnanca a dodržiava minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov.

Plnenie záväzku sa napĺňa tým, akú má poskytovateľ organizačnú štruktúru a kultúru, akých zamestnáva zamestnancov (z hľadiska kvalifikačných predpokladov) a v akej štruktúre. Aké im vytvára pracovné podmienky, vrátane podmienok ďalšieho vzdelávania a odborného rastu.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 3.1 pre poskytovanie služieb v DSS:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č, 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Zriaďovacia listina – Stanovy
 • Prevádzkový poriadok DSS
 • Domáci poriadok DSS
 • Interná smernica „Sociálne služby“
 • Organizačný poriadok DSS; Organizačná štruktúra organizácie
 • Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v ZNP
 • Zákon č. 311/2001 Z.z. / Zákonník práce ) v ZNP
 • Zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny
 • Klasifikácia zamestnaní vydaná vyhláškou štatistického úradu SR č. 516/2011 Z.z.
 • Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v ZNP
 • Zákon č. 122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov plnom znení
 • Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníckej činnosti
 • Interná smernica „Strategická vízia, ciele a
 • Etický kódex zamestnanca
 • Bezpečnostný projekt organizácie
 • Zákon č. 341/2004 Z.z. Nariadenie o katalógových pracovných činnostiach pri výkone práce vo verejnom záujme
 • „Interná smernica strategická vízia, hodnoty, poslanie, ciele DSS“.

INDIKÁTOR: 

ZPMP KN aktívne a priebežne oboznamuje všetkých zamestnancov a dobrovoľníkov so strategickou víziou, poslaním, cieľmi, organizačnou štruktúrou a kompetenciami zamestnancov a ich zmenami.

Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára podmienky na zabezpečenie vhodného podielu zamestnancov a odborných zamestnancov pre napĺňanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.

ZPMP KN uplatňuje aktívnu multidisciplinárnu a tímovú spoluprácu medzi všetkými organizačnými zložkami s cieľom napĺňania individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb.

Poskytovateľ sociálnej služby má problematiku personálnych podmienok definovanú a vymedzenú vo viacerých interných dokumentoch, ktoré zahŕňajú rôzne vzájomne prepojené činnosti – od plánovania potreby zamestnancov, cez ich získavanie, adaptáciu, odmeňovanie, vzdelávanie, cez celkovú organizačnú štruktúru, kultúru, komunikáciu, procesy informovanosti v organizácii, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pracovné vzťahy až po sociálnu starostlivosť zamestnávateľa.

3.2 Kritérium: Určenie postupov, pravidiel a podmienok na prijímanie zamestnancov, zaškolenie zamestnancov, ktoré je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ŠTANDARD: 

Pri postupoch, pravidlách a podmienkach prijímania zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb je rozhodujúcim kritériom odborná kvalifikovanosť pre danú pracovnú pozíciu a osobnostné predpoklady zamestnanca. Zaškoľovanie zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb prebieha v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a novému zamestnancovi umožňuje poskytovateľ sociálnej služby získavať nevyhnutné odborné vedomosti a zručnosti v rozsahu svojej pracovnej činnosti a odborne ho vedie počas adaptačného procesu.

Plánovanie pracovných síl v sociálnych službách je proces systematického vyhodnocovania súladnosti poslania a cieľov organizácie s existujúcou organizačnou štruktúrou organizácie a jej ľudskými zdrojmi pre napĺňanie týchto cieľov. V sociálnych službách potrebu plánovania bezprostredne vyvoláva vývoj potrieb ich prijímateľov, ktorý sa následne premieta do poslania a cieľov organizácie.

Výber zamestnancov pre sociálne služby je cieľavedomý proces výberu osoby na novovytvorené, respektíve uvoľnené pracovné miesto, ktorá najviac zodpovedá požiadavkám pre vytvorenú, alebo uvoľnenú pracovnú pozíciu.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 3.2 pre poskytovanie sociálnych služieb v DSS:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Organizačný poriadok DSS – Organizačná štruktúra poskytovateľa
 • Etický kódex zamestnanca
 • „Interná smernica adaptačný proces nového zamestnanca“
 • „Interná smernica strategická vízia, hodnoty, poslanie, ciele DSS“

INDIKÁTOR: 

ZPMP KN rozhoduje o nábore nových zamestnancov na základe analýzy svojich cieľov a aktuálnych ľudských zdrojov, ktoré ich napĺňajú, a práve tieto pravidlá majú systematicky riešiť výber zamestnancov pre organizáciu. ZPMP KN má vypracovaný písomný postup na adaptáciu nového zamestnanca poskytovateľa sociálnych služieb a zabezpečí, aby k tomuto zamestnancovi bol pridelený iný, skúsený zamestnanec poskytovateľa sociálnych služieb, ktorý ho podporuje, pomáha mu v adaptačnom procese minimálne počas troch kalendárnych mesiacov.

Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje, aby po nástupe novoprijatého zamestnanca bol v spolupráci s ním vypracovaný písomný individuálny plán jeho zaškolenia a adaptačného procesu a aktívne vytvára pre zamestnanca podmienky na realizáciu plánu.

3.3 Kritérium: Určenie postupov, pravidiel a podmienok na rozvoj ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a na hodnotenie zamestnancov, ktoré zahŕňajú vypracovanie osobných cieľov, úloh a potrebu ďalšieho vzdelávania a spôsob ich naplnenia.

ŠTANDARD: 

Základným dokumentom personálneho riadenia je písomne vypracovaný plán rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktorý vytvára podmienky na optimálne napĺňanie cieľov a poslania organizácie. Postupy a pravidlá na hodnotenie zamestnancov vychádzajú z ich konkrétnych cieľov a oblastí ich pracovnej činnosti, úrovne ich spolupráce s prijímateľmi sociálnych služieb  a sú prínosom pre personálny manažment, posilňujú zvyšovanie kvality sociálnych služieb a efektívne využívanie ekonomických zdrojov.

V rámci logickej nadväznosti procesov riadenia ľudských zdrojov v organizácii sa organizácia zameriava na pravidlá a procesy ďalšieho vzdelávania a odborného rastu tých, ktorí po ukončení adaptačného procesu zostávajú u poskytovateľa sociálnych služieb ako perspektívna pracovná sila. Táto pracovná sila potrebuje neustálu starostlivosť o svoju kvalifikáciu. Len tak môže byť naplnený východiskový predpoklad, že kvalitné sociálne služby sa vykonávajú postupmi zodpovedajúcimi najnovším poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 3.3 pre poskytovanie sociálnych služieb v DSS:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní v ZNP
 • 311/2001 Zákonník práce
 • Zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny
 • Národný projekt – Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu

INDIKÁTOR:

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov je súčasťou celkovej stratégie a politiky organizácie. ZPMP KN má písomne vypracovaný plán rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov  a supervízie.

Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára pre zamestnanca podmienky na realizáciu individuálneho plánu ďalšieho vzdelávania zamestnanca, ktorý je pravidelne spolu so zamestnancami vyhodnocovaný a aktualizovaný minimálne raz ročne.

Poskytovateľ sociálnej služby aktívne zabezpečuje pre zamestnancov prístup k zdrojom informácií o aktuálnych odborných poznatkoch a právnych podmienkach súvisiacich s poskytovanou sociálnou službou a preukázateľne ich upozorňuje na pripravené a realizované zmeny v oblasti sociálnych služieb. Umožňuje svojim zamestnancom zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania v súlade s individuálnym plánom ďalšieho vzdelávania zamestnancov.

3.4 Kritérium: Systém supervízie u poskytovateľov sociálnej služby.

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 19, § 21, § 23b, § 24a až 24d, § 25 až 29, § 31 až 41, § 52 až 55 a § 57 má vypracovaný systém supervízie poskytovania sociálnej služby, ktorý aktívne realizuje a pravidelne hodnotí. Supervízia je pravidelne poskytovaná na úrovni supervízie organizácie alebo riadiacej supervízie pre manažment a pre zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby skupinovou formou alebo individuálnou formou.

Nevyhnutnosť zavádzania supervízie v zariadeniach sociálnych služieb potvrdzuje fakt, že každý pracovník pracujúci v sociálnych službách sa na rozdiel od minulosti dostal do pozície, kedy preberá vo vzťahu odborný zamestnanec – klient takmer rovnoprávne postavenie. Jeho úlohou je prijímateľovi sociálnej služby pomáhať, podporovať ho a sprevádzať. Táto interakcia si vyžaduje nevyhnutné vedomosti a zručnosti. Jednou z možností ako zvyšovať profesionálnu kompetenciu pri práci s klientom je aj supervízia.

Supervízia sa v sociálnej práci zväčša chápe ako poradenská metóda využívaná pre zabezpečenie kvality profesijnej činnosti, respektíve kompetencie sociálnych pracovníkov (Oláh, Schavel et al., 2009). Vytvára podmienky pre profesionálny rozvoj, vzdelávanie a odborný rast zamestnancov v DSS.

Hlavným cieľom supervízie je verifikácia správnosti postupov pri práci s klientom, rozširovanie možností a alternatív práce s určitým prípadom, korigovanie neefektívnych postupov, prevencia poškodzovania klientov poradcom, učenie sa a zbieranie skúseností, hľadanie a nachádzanie možností a spôsobov ako pracovať s klientom a jeho najlepšom záujme. Supervízia vytvára priestor pre pochopenie konania a riešenia situácií z pohľadu odborníka. Hľadá riešenia, ale nehodnotí. Je to „…. metóda kontinuálneho zvyšovania kompetencie poradcu, vedie pracovníka k samostatnému vykonávaniu profesie, chráni klienta pred nevhodnými intervenciami a súčasne chráni status profesie“ (Žiaková, 2005).

Predmetom supervízie je konkrétne, praktické správanie a konanie sociálneho pracovníka.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 3.4 pre poskytovanie sociálnych služieb v DSS:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Mandátna zmluva so supervízorom
 • Komplexný plán supervízie

INDIKÁTOR:

ZPMP KN má písomne vypracovaný komplexný plán supervízie, ktorý aktívne realizuje a pravidelne hodnotí. Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára podmienky na realizovanie pravidelnej supervízie na všetkých úrovniach: supervízie organizácie, riadiacej supervízie pre manažment a supervízie pre zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby skupinovou formou alebo individuálnou formou.

Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje pravidelnú externú supervíziu organizácie alebo riadiacu supervíziu pre manažment minimálne raz ročne a externú supervíziu alebo internú supervíziu pre zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby skupinovou formou alebo individuálnou formou minimálne raz ročne.