Služby

Zákon o sociálnych službách ustanovuje konkrétne služby a podmienky, podľa ktorých naše zariadenie postupuje.

V súčasnosti poskytujeme sociálne služby:

  • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálnu rehabilitáciu;

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

Cieľom sociálnej rehabilitácie je viesť fyzickú osobu k vyššej miere nezávislosti, samostatnosti a rozvíjať jej schopnosti a zručnosti, posilňovať jej správne návyky.

A zabezpečujeme:

  • pracovnú terapiu;

V zmysle zákona o sociálnych službách je pracovná terapia (ergoterapia) odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením za účelom obnovy, udržania alebo rozvoja fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

  • záujmovú činnosť;

Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, zameraná na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby. Veľkému záujmu sa tešia výuka anglického jazyka, práca na počítači, dramatoterapia, tréningy capoeiry.

V súčasnosti poskytujeme svoje služby klientom s rôznym stupňom mentálneho postihnutia. Klienti zariadenia sú rozdelení do malých skupín, 5-6 klientov, v rámci ktorých vykonávajú celodenné aktivity, samozrejme so zreteľom na ich individuálne potreby. Tieto aktivity napĺňajú ich potreby a umožňujú rast a rozvoj ich potenciálu.