Prevádzkové podmienky: IV. oblasť

IV. OBLASŤ

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

4.1 Kritérium: Zabezpečenie prevádzkových podmienok (najmä prístupnosť v zmysle univerzálneho navrhovania, materiálne vybavenie, vybavenosť sociálnymi zariadeniami, svetelná a tepelná pohoda) zodpovedajúce kapacite, druhu poskytovanej sociálnej služby a potrebám prijímateľov sociálnych služieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ŠTANDARD: 

Miesto poskytovania sociálnej služby a prevádzkové podmienky poskytovania sociálnej služby (priestorové podmienky, prístupnosť v zmysle univerzálneho navrhovania, materiálne vybavenie, vybavenosť sociálnymi zariadeniami, svetelná tepelná pohoda) zodpovedajú počtu prijímateľov sociálnej služby, druhu poskytovanej služby, potrebám prijímateľov sociálnych služieb a sú v súlade s platnými právnymi predpismi.

Sociálna služba nie je charakterizovaná iba uplatňovanými procesmi a postupmi odborných a iných zamestnancov poskytovateľa. Dôležité sú aj aspekty prostredia, v ktorom je sociálna služba poskytovaná a jej celkový režim (organizácia, prevádzka). Prevádzkové podmienky majú vplyv na zabezpečovanie prakticky všetkých činností poskytovaných v rámci sociálnej služby – bežné denné činnosti, vzdelávanie, pracovné aktivity, stravovanie, voľno-časové aktivity, spirituálne aktivity, zdravotná starostlivosť a iné.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 4.1 pre poskytovanie sociálnych služieb v DSS:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov
 • Zákon č. 124/ 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v ZNP
 • Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v ZNP
 • Prevádzkový poriadok stravovacej prevádzky schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
 • Domáci poriadok DSS
 • Interné predpisy v oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi
 • Prevádzkový poriadok DSS
 • „Interná smernica strategická vízia, hodnoty, poslanie, ciele DSS“

INDIKÁTOR: 

ZPMP KN vychádza pri svojej činnosti z potrieb prijímateľov sociálnych služieb a dodržiava platné právne predpisy Slovenskej republiky. ZPMP KN má vypracovaný Prevádzkový poriadok schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Priestorové podmienky zodpovedajú počtu prijímateľov sociálnej služby, druhu poskytovanej služby a potrebám prijímateľov sociálnych služieb.

Cieľom materiálneho vybavenia je zabezpečenie dostatočného priestoru pre relaxáciu, terapeutickú činnosť, vzdelávania, stravovania, kultúrneho a športového vyžitia. ZPMP KN sa snaží o estetickú úpravu vnútorných a vonkajších priestorov, navodenie príjemnej a rodinnej atmosféry. Materiálne a priestorové vybavenie organizácie prechádza neustálym vývojom a prispôsobovaním potrieb prijímateľov sociálnych služieb.

Priestory a zariadenie priestorov v ktorých je sociálna služba poskytovaná umožňujú prijímateľovi sociálnej služby uplatňovať si právo na súkromie. Prevádzkové podmienky sa flexibilne prispôsobujú potrebám prijímateľov sociálnych služieb a vytvárajú vhodné podmienky na napĺňanie cieľov individuálnych plánov prijímateľov sociálnych služieb. Vzhľad priestorov zariadenia a ich vybavenie (účelnosť, útulnosť, disponibilita) pripomína vybavenie bežnej domácnosti.

4.2 Kritérium: Určenie postupu a spôsobu spracúvania a poskytovania informácií o poskytovanej sociálnej službe (informačná stratégia), ktoré sú dostupné prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti v prijateľnej a zrozumiteľnej forme (písomná podoba, audio záznam alebo videozáznam, internetová stránka).

ŠTANDARD: 

Pre prijímateľa sociálnej služby, jeho rodinu, komunitu a verejnosť poskytuje poskytovateľ sociálnej služby také informácie o sociálnej službe, ktoré sú dostupné, úplné a v zrozumiteľnej forme.

Informačná stratégia predstavuje komplexný záver, ako bude poskytovateľ sociálnej služby nakladať s poznatkami, s relevantnými informáciami a dátami získanými počas poskytovania sociálnej služby. Slúži na určenie, ktoré informácie sú dôležité pre prijímanie kľúčových rozhodnutí poskytovateľa ohľadom fungovania sociálnej služby. Rovnako na určenie cieľových skupín ako odberateľov relevantných informácií poskytovateľa.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 4.2 na poskytovanie sociálnych služieb v DSS:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v ZNP
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v ZNP
 • Evidencia prijímateľov sociálnych služieb
 • Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov v ZNP
 • Domáci poriadok DSS
 • Interná smernica „sociálne služby“.

INDIKÁTOR:

ZPMP KN považuje informovanosť za základnú podmienku pre dostupnosť služieb  a rovnako pre transparentnosť.  ZPMP KN sprístupňuje verejnosti informácie o svojom poslaní, cieľoch, princípoch a cieľových skupinách prijímateľov sociálnych služieb a ďalšie informácie, ktoré uľahčujú orientáciu nielen záujemcom o poskytované sociálne služby, ale i iným subjektom, čím prispievame k dostupnosti služieb. Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný postup a spôsob spracúvania a poskytovania informácií o sociálnej službe na mieste, na ktorom sú sociálne služby poskytované, v miestnej komunite a na verejnosti a podľa neho postupuje.

Poskytovateľ sociálnej služby vytvára podmienky na zapojenie prijímateľov sociálnych služieb do spôsobu spracúvania, dopĺňania, finalizácie a overovania poskytovania informácií o sociálnej službe. Na poskytovanie informácií o sociálnej službe sú použité v súčasnosti bežne dostupné informačné technológie.

ZPMP KN si overuje dostupnosť, úplnosť a zrozumiteľnosť informácií o poskytovaných sociálnych službách a získané poznatky.

4.3 Kritérium: Hodnotenie vypracovania výročnej správy v súlade s týmto zákonom  alebo hodnotenie záverečného účtu.

ŠTANDARD: 

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom, má písomne vypracovanú výročnú správu v súlade s §67 a tohto zákona. Poskytovateľom, ktorým je obec, alebo právnická osoba zriadená obcou, alebo vyšším územným celkom má písomne vypracovaný záverečný účet v súlade so všeobecne záväznými predpismi (§16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Výročná správa alebo záverečný účet sú verejne prístupné, zverejnené v určenom termíne a sú v zrozumiteľnej forme.

Keďže ide o otázku verejného záujmu a priorít, zároveň o uplatňovanie najširšej spoločenskej solidarity (sociálne služby sú financované aj cez systém daní) verejnosť má právo na informáciu, za akých podmienok sú sociálne služby u poskytovateľa poskytované a ako sú využívané verejné prostriedky alokované na tento účel. Verejnosťou sa  pritom nemyslia len tvorcovia národnej, regionálnej a lokálnej politiky a priami donori, ale aj odborná verejnosť a najširšia verejnosť. Vypracovávanie výročnej správy alebo záverečného účtu je formou širšej sociálnej kontroly, ktorá sa chápe ako jedna z metód sociálnej práce.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 4.3 pre poskytovanie sociálnych služieb v DSS:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v ZNP
 • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v ZNP
 • Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • Účtovníctvo vedené v zmysle platnej legislatívy
 • Zverejnené výročné správy spracované podľa zákona na svojom webovom sídle

INDIKÁTOR: 

Výročná správa alebo záverečný účet poskytuje prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti relevantné, zrozumiteľné a hodnoverné informácie o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.            

Poskytovateľ sociálnej služby má presne definovaný proces prípravy a spracovania výročnej správy v súlade so zákonom a určených zamestnancov zodpovedných za tento proces. Výročná správa alebo záverečný účet sú dostupné v tlačenej podobe na obvyklom prístupnom mieste v priestoroch poskytovateľa sociálnej služby a v elektronickej podobe na webovom sídle poskytovateľa sociálnej služby.

4.4 Kritérium: Určenie pravidiel prijímania darov.

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracované postupy a pravidlá prijímania použitia a zverejňovania peňažných darov a nepeňažných darov 

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 4.4 pre poskytovanie sociálnych služieb v DSS:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikanív ZNP    
 • Zákon č. 40/1964 Z.z. ( Občiansky zákonník ) v ZNP
 • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v ZNP
 • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v ZNP
 • Písomne vypracovaná smernica o prijímaní darov“
 • Interná smernica „o vedení účtovníctva a obehu účtovných dokladov
 • Vypracovaný vzor darovacej zmluvy
 • Vedená evidencia darovacích zmlúv

INDIKÁTOR:

ZPMP KN vníma problematiku prijímania darov ako citlivú. Na jednej strane súvisí s otázkami transparentného poskytovania sociálnych služieb, na druhej strane, vychádzajúc z cieľovej skupiny, akejsi vďaky za kvalitne odvedenú prácu zamestnancov, respektíve podporu od spoločností, ktoré vidia zmysel v práci našej organizácie, a teda prijímanie darov môže byť zdrojom financovania organizácie.

ZPMP KN prijíma peňažný dar alebo nepeňažný dar výlučne na základe písomnej darovacej zmluvy s darcom, uzatvorenej na základe slobodnej vôle a rozhodnutia darcu a poskytovateľa sociálnej služby. Má presne a písomne definované oblasti možných konfliktov záujmov vyplývajúcich z prijatia peňažného daru alebo nepeňažného daru a určené účinné opatrenia na predchádzanie ich vzniku.

Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný spôsob transparentného zverejňovania prijatých peňažných darov a nepeňažných darov, darovacích zmlúv a účelu použitia peňažného alebo nepeňažného daru.