Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd: I. oblasť

I. OBLASŤ
DODRŽIAVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV

1.1 Kritérium: Základné ľudské práva a slobody

ŠTANDARD: 

Sociálne služby sú poskytované v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral.

Pod pojmom ľudská dôstojnosť rozumieme vyjadrenie predstavy o osobnostnej a sociálnej hodnote každého človeka. V prvom rade vyjadruje vzťah k sebe samému, vzťah k iným ľuďom, skupinám, minoritám a vzťah k spoločnosti.

Ľudskosť predstavuje „morálnu kategóriu, ktorá súvisí s túžbami a úsilím človeka po dobrom a harmonickom živote, v súlade s ľudskosťou ako mravným ideálom.“

Ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná, musí byť rešpektovaná a ochraňovaná. Je závislá na sebapoznaní, vlastnom hodnotovom rebríčku, kde nesmie chýbať spravodlivosť, zodpovednosť a humánnosť.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K.1.1. pre poskytovanie sociálnych služieb  v DSS:

 • Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN
 • Európska sociálna charta (1961) a jej revízia (1996)
 • Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2010)
 • Charta základných práv Európskej únie (2007)
 • Ústava SR (zákon č. 460/1992 Z.z.)
 • Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce SR
 • Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon)
 • Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • Bezpečnostný projekt organizácie (vypracovaný technikom BOZP)
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 • Zákonník práce
 • Zákon č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020
 • „Interná smernica o ochrane a dodržiavaní základných ľudských práv a slobôd prijímateľov sociálnej služby“

INDIKÁTOR: 

ZPMP KN má písomne vypracované postupy, pravidlá a podmienky dodržiavania základných ľudských práv a slobôd a aktívne zabezpečuje ich dodržiavanie v súlade s prirodzenou dôstojnosťou a princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva či iného zmýšľania národného, alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti, alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral. Poskytovateľ sociálnej služby predovšetkým aktívne zabezpečuje ochranu pred diskrimináciou, neľudským zaobchádzaním alebo ponižujúcim zaobchádzaním, trestaním, vykorisťovaním, násilím a zneužívaním.

ZPMP KN vytvára podmienky na uplatňovanie základných ľudských práv a slobôd podľa medzinárodných dohovorov, Ústavy Slovenskej republiky a tohto zákona. 

1.2 Kritérium: Sociálny status prijímateľa sociálnej služby

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje a podporuje rozvoj schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby, zachovanie jeho vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o prijímateľovi sociálnej služby.

Sociálny status je jeden zo základných pojmov sociálnej psychológie. Ide o súhrn práv, ktoré sú viazané na danú sociálnu pozíciu. Ide o sociálnu hodnotu daného miesta v danom sociálnom systéme (štruktúre). Sociálny status vyjadruje sociálne pozície jednotlivca a skupiny v danej spoločnosti, ktoré sú spojené s určitou mierou ocenenia zo strany sociálneho prostredia.

Sociálny status zachytáva všetky aspekty jeho životnej situácie (Veľký, 1996). V rámci vytvárania podmienok kvality sociálnych služieb sa v otázke sociálneho statusu vyžaduje, aby sa v bežnom kontakte pristupovalo k prijímateľovi sociálnej služby s úctou a rešpektom k ich individualite a dôstojnosti, čo je základom subjektívneho statusu každého konkrétneho človeka.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 1.2 pre poskytovanie sociálnych služieb v DSS:

 • Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN
 • Európska sociálna charta (1961) a jej revízia (1996)
 • Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2010)
 • Charta základných práv Európskej únie (2007)
 • Ústava SR
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455-1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 • „Interná smernice o určení postupov, pravidiel a operatívnych opatrení na predchádzanie porušovania základných ľudských práv a slobôd prijímateľa sociálnej služby a prostriedkov telesného a netelesného obmedzovania“
 • „Interná smernica sociálne služby“

INDIKÁTOR: 

ZPMP KN rešpektuje a aktívne podporuje zachovanie identity prijímateľa sociálnej služby, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a aktívne zabezpečuje právo na vzdelávanie, prípravu na zamestnávanie a prístup k individualizovanej podpore. Poskytovateľ sociálnej služby uznáva, že napriek nepriaznivej sociálnej situácii zostáva prijímateľ sociálnej služby jedinečnou individualitou s vlastnou životnou históriou, súčasnosťou, s určitými schopnosťami, vedomosťami, zručnosťami, ktoré by sa vplyvom poskytovanej služby nemali znižovať, ale naopak – kultivovať a rozvíjať, minimálne udržiavať alebo účinne brániť ich rýchlemu regresu. Zamestnanci zariadenia od prvého kontaktu s prijímateľom sociálnych služieb k nemu pristupujú ako k partnerovi, ktorému nemajú riadiť život, ale sprevádzať a pomáhať mu v oblastiach, ktoré nezvláda alebo zvláda s ťažkosťami. Názor prijímateľa sociálnych služieb sa berie vždy na zreteľ a musí byť zrejmé, že na jeho názore zariadeniu skutočne záleží.

ZPMP KN má písomne vypracované postupy podpory rozvoja schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby a aktívne ich realizuje na individuálnej úrovni. ZPMP KN vedome a aktívne podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o každom prijímateľovi sociálnej služby aj smerom k nemu, smerom k ostatným prijímateľom sociálnej služby a smerom k verejnosti.

1.3 Kritérium: Vzťahy, rodina, komunita

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby podporuje prijímateľa sociálnej služby v plnom a účinnom zapojení sa a začlenení sa do spoločnosti s rešpektovaním jeho prirodzených vzťahov v rámci jeho rodiny a komunity v súlade s právom na rovnosť príležitostí.

Zachovanie, obnova a rozvoj schopností viesť samostatný život a podpora začlenenia sa do spoločnosti patria k základným definičným znakom sociálnych služieb. Východiskom pre presadzovanie účinnej podpory sociálneho začlenenia človeka do spoločnosti je rešpektovanie jeho prirodzených vzťahov s rodinou, komunitou. Z poskytovania podpory zameranej na účinné začlenenie sa do spoločnosti nemôže byť nikto vylúčený na akomkoľvek základe.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 1.3 pre poskytovanie sociálnych služieb v DSS:

 • Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN
 • Európska sociálna charta (1961) a jej revízia (1996)
 • Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2010)
 • Charta základných práv Európskej únie (2007)
 • Ústava SR
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostnenskom podnikaní
 • Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • „Interná smernica sociálne služby“.

INDIKÁTOR: 

ZPMP KN v plnej miere rešpektuje jeho prirodzené vzťahy v rámci jeho rodiny a komunity. Poskytovateľ sociálnej služb si zakladá na dobrej spolupráci so zákonnými zástupcami, opatrovníkmi, rodičmi, súrodencami a ostatnými členmi rodiny a priateľov prijímateľov sociálnych služieb. Spolupráca s nimi prináša mnohé výhody pre rýchlejšie napredovanie prijímateľov sociálnych služieb, uspokojenie ich potrieb, túžob, zabezpečenie pocitu istoty a bezpečie a skvalitnenie života.

ZPMP KN aktívne dodržuje právo na rovnosť príležitostí.