Poďakovanie

My všetci – členovia Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, klienti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Komárne, ako aj pracovníci zariadenia vyslovujeme úprimné poďakovanie pánu primátorovi Ing. László Stubendekovi, viceprimátorom a poslancom mestského zastupiteľstva za ich angažovanosť, prejavenú dôveru a ochotu pomáhať počas celého funkčného obdobia, ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím. Svojim pozitívnym prístupom k problémom nášho občianskeho združenia sa zaslúžili o zlepšenie života ľudí inak obdarených a ich rodín.
Ešte raz ďakujeme a prajeme veľa osobných a pracovných úspechov.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne ďakuje Regionálnemu osvetovému stredisku v Komárne, ktoré každoročne predkladá projekt na spoluprácu. Projekt „ Týždeň kultúry – na ceste s nami bol realizovaný z finančných prostriedkov MPSVaR SR a ďalší projekt s názvom „Kreatívne bez bariér“ bol realizovaný za podpory MÚ Komárno. Projekty predstavoval aktivity a záujmovú činnosť pre našich klientov počas celého roka 2018.

Slávnostné ukončenie spolupráce bolo 9.11.2018, usporiadaním kultúrneho programu v priestoroch Matice Slovenskej v Komárne.
Za úspešný priebeh programu ďakujeme odborným garantom, p. Andrei Hodekovej, PaeDr. Beate Dobay, Phd., a PaeDr. Jurajovi Svitekovi, korí pracovali s klientmi nášho zariadenia a pripravili pre nás všetkých krásny kultúrny zážitok.

Osobitná vďaka a úcta patrí pánu primátorovi Mgr. Keszeghovi, pánu generálnemu riaditeľovi spoločnosti KOMVAK, Mgr. Rumanovi, ktorí svojou účasťou na kultúrnom programe prejavili svoj hlboký záujem o ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Svojou prítomnosťou vyjadrili pochopenie a ochotu poznať úskalia života ľudí s hendikepom a byť nápomocní pri prekonávaní ťažkostí, s ktorými klienti nášho zariadenia musia vedieť žiť. Poďakovanie a úcta patrí všetkým vzácnym ľuďom, ktorí svojou účasťou na kultúrnom programe prejavili záujem o ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a ocenili ich schopnosť bojovať s nepriazňou osudu.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím si dovoľuje touto cestou pogratulovať pánu primátorovi Mgr. Béla Keszeghovi a poslancom mestskej samosprávy ku volebnému úspechu. Poslancom mestského zastupiteľstva patrí náš obdiv a vďaka za podporu a skutočný záujem o poskytované sociálne služby a klientov nášho zariadenia hneď od prvých dní ich funkčného obdobia.

Vážení pán primátor, vážení poslanci!

Prajeme Vám všetkým veľa dobrých rozhodnutí pri Vašej ušľachtilej činnosti v prospech všetkých občanov nášho mesta.