História

            Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne (ďalej len „ZPMP KN) bolo založené 1.júla 1998 ako občianske združenie na podnet rodičov a iných obetavých ľudí ako pobočka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím so sídlom v Bratislave. ZPMP KN je občianske združenie založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združení občanov, v znení zákona č. 300/1990 Zb. a zákona SNR č. 62/1993, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združení občanov v znení neskorších predpisov. ZPMP KN je právnickou osobou s právnou subjektivitou. V súčasnosti je zariadenie vlastníkom budovy so sídlom na ulici Priateľstva.

            Združenie je od roku 2000 zriaďovateľom a prevádzkovateľom Domova sociálnych služieb (ďalej len „DSS“) pre mentálne postihnuté deti a dospelých, so zameraním na zvýšenú odbornú starostlivosť a dohľad nad ťažko mentálne a telesne postihnutými občanmi. Domov  s dennou formou pobytu bol zriadený ako neštátne zariadenie poskytujúce sociálne služby ľuďom s mentálnym postihnutím. Výsledkami svojho hospodárenia je napojený na rozpočet Nitrianskeho samosprávneho kraja. Hospodári podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary. Organizačne sa zariadenie člení na úseky: úsek sociálnej rehabilitácie, úsek pracovnej terapie, úsek ekonomický; technický a prevádzkový úsek.

            Základným poslaním práce v DSS je zamerať sa na zmysluplné žitie a trávenie voľného času našich prijímateľov, zvyšovanie kvality ich života, čo najviac im približovať  život v prirodzených podmienkach. Ponúkame pre prijímateľov množstvo činností a aktivít. Prijímatelia majú možnosť sa realizovať v rámci sociálnej rehabilitácie a pracovať v ergoterapeutických dielňach, tráviť svoj voľný čas prostredníctvom záujmových krúžkov. Majú tiež vytvorené podmienky pre šport a relaxačné aktivity.